Skip links

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A
webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő
kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://n1skin.hu) és aldomainjein történő
jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető és letölthető a következő
weboldalról:  http://n1skin.hu
 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: EZÜST TALIZMÁN 2002 BT
A szolgáltató székhelye: 2000. SZENTENDRE KADARKA. U. 21
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: info@n1skin.hu
Cégjegyzékszáma: 13-06-043966
Adószáma: 21199284-1-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Bankszámla-száma:  Raiffeisen Bank Rt – 12020005-01393914-00100005
Telefonszáma: +36 70 583 6371
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-0004564/2019
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: UNAS Online Kft., 9400.Sopron, Kőszegi út

  1. unas@unas.hu

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére
a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)
törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok
kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2018. 02 hó 01 nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A
Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató
azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a
weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos
valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak
tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak,
a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó
nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása,
feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.